Home

Elevhälsa socialstyrelsen

I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen. Ladda ner eller beställ vägledningen på Socialstyrelsens webbplats Rättelseblad till vägledninge Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. Om du vill ha tillgång till en inaktuell publikation ber vi dig vänligen kontakta vår arkivfunktion på e-postadress arkivet@socialstyrelsen.se Elevhälsa: ansvar i skolfrågor. Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsens webbplats. Samverkan för elevens bästa. Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan

Ny vägledning ska stärka elevhälsans arbete - Socialstyrelsen

Metodstöd för elevhälsan. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) tar tillsammans med professionsföreningarna för skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens fram ett digitalt metodstöd för elevhälsan Regeringen ger därför Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan. Inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ofta flera personer som arbetar med och kring ett barn Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot Stödmaterial elevhälsa består av en nätbaserad kurs, handledning med reflektionsunderlag och publikationer som är framtagna utifrån samverkan med forskare. De olika delarna kan användas fristående eller i valfri ordning. Gå vidare till Introduktion. Följ oss. Kontakta oss

Socialstyrelsen - Frågor och svar för elevhälsan under

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Mer kontaktinformation. Om webbplatsen. Om webbplatsen Information om kakor Tillgänglighetsredogörelse. Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2020. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2020 I Socialstyrelsens nya vägledning[3] betonas vikten av väl utvecklad samverkan med andra vårdaktörer för att elevhälsans arbete ska fungera tillfredsställande för elever i skolan. Historiken och tillsynen 2014 visar således att det finns kvarstående problem att lösa Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag Bestämmelserna om elevhälsa finns i den nya lagens 2 kap (25 - 28 §§). I dessa bestämmelser regleras frågor om elevhälsans omfattning, hälsobesök samt enkla sjukvårdsinsatser. När det gäller de medicinska delarna av uppdraget och som mer direkt berör skolsköterskan har Socialstyrelsen gett ut riktlinjer för skolhälsovården

Elevhälsan - Vägledning för elevhälsa

Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser. Skolinspektionens rapport 2015:05 Diarienummer 400-2014:2123 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker. Innehåll Socialstyrelsen uppger (i bl a Psykisk ohälsa bland unga från 2013) att benämningen psykisk ohälsa kan ses som ett övergripande begrepp som ka I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) DIGITAL KONFERENS | I samarbete med Karolinska institutet, KI, presenterar vi en kvalificerad kostnadsfri fortbildning i medicinsk elevhälsa. Kunniga experter inom elevhälsa talar om hälsofrämjande insatser som verkligen fungerar. Under dagen behandlas frågor som diagnoser och välbefinnande, elevhälsans juridik och vad vi kan göra för att förbättra hälsoläget för barn och unga

Den som driver verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Utformning och omfattning regleras av genom Socialstyrelsens föreskrifter En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag Socialstyrelsen har gällande psykologers arbete i elevhälsan i SOU 2011:58 konstaterat att utredning av sjukdom och funktionsnedsättning, elevhälsans psykologiska insats i socialstyrelsens och skolverkets vägledning för elevhälsa, se bilaga 2

Vägledning för elevhälsan - Skolverke

Socialstyrelsen har samlat frågor och svar som rör arbetet inom elevhälsan under covid-19. För eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för bland annat elevhälsa. Klicka på bilden nedan för. Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och socialstyrelsens föreskrifter TID OCH PLATS. Den 9 oktober 2020 kl. 09.00 - 16.00. - Särskilt om kvalitetsledningssystem för centraliserad elevhälsa. - Vad innebär skollagens krav på samverkan för kvalitetsarbetet

5 Social rapport, Socialstyrelsen, 2010 6 ESO-rapport, 2012 7 Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvalt-ningens perspektiv, Rapport 341, Skolverket 201 Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Nedan följer en komplettering från Staffan Olsson (kompletteringen kvarstår från tidigare svar, är alltså 8-9 år gammal) Stockholms läns landsting har inga tydliga rutiner framtagna än som tydliggör hur patientjournal ska föras då en patient har skyddad identitet Hälsobesök och screening. Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla elever. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa - medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården och skollagen 2010:800 Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot målen ska stödjas

Elevhälsa 2021. jan 13 2021. Till Kursguiden International Contacts » Please join our international network on Facebook Varför elevhälsan? Är du ensam med dina arbetsuppgifter? Vi på elevhälsan.se vill försöka göra något åt det Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning förvatt stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av envlikvärdig elevhälsa i hela landet. PDF Video (7 4 Vägledning för elevhälsa (2014). Socialstyrelsen och Skolverket. 5 Med vårdgivare avses i patientsäkerhetslagen statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare so

Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning. Lag (2019:915). Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervaknin Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar du kan använda för att skriva en patientsäkerhetsberättelse Socialstyrelsen har också beredskap inför och ett samordnande ansvar (hälso- och sjukvårdens insatser) vid allvarliga händelser, samt leder ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder, till exempel rättsliga rådet och etiska rådet. Läs mer i Socialstyrelsens vägledning för elevhälsa Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) och Socialstyrelsen och Skolverket (2014) reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom verksamheten. Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insats ger ett underlag för kvalitetsarbetet. För att kunn

Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre

elevhälsa. Denna kunskapsöversikt utgör ett underlag för kommande vägledningar för barnhälsovård och elevhälsa. Rapporten har sammanställts av Björn Kadesjö och Susanne Zetterquist. Margareta Bondestam har varit projektledare. Rapporten har granskats av Rose-Marie Nylander, Socialstyrelsen. Sven Bölte, Institutionen för kvinno Detta dokument Elevhälsoplan - plan för likvärdig elevhälsa inom Barn och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun utgår från den skollag (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011. Dessutom dokumentet Vägledning för elevhälsan (2014) från Socialstyrelsens och Skolverket Elevhälsa Foto Daniel Håkansson I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsa - Skolverke

 1. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet
 2. barn- och elevhälsa Denna riktlinje utgår från gällande lagstiftning, rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting samt den av Socialstyrelsen och Skolverket framtagna Vägledning för elevhälsan (rev. 2016). Version 2, revidering av redaktionell karaktär genomförd 2019-10-1
 3. Insatserna mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras. Som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att Skolverket och Socialstyrelsen inom ramen för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga ska rikta särskilda satsningar mot riskgrupper i socialt utsatta områden
Elevhälsa | SkolportenSkolporten

Elevhälsa - SPS

TEMA: ELEVHÄLSA. Elevhälsa - vad vill skolverket och socialstyrelsen? Josef Milerad. 4. Elevhälsans mål och visioner och organisation . Ylva Wändahl, Josef Milerad. 4. Skolläkaren, ett framtidsyrke med lång historia . Lars Cernerud. 6. Det svenska skol-vaccinationsprogrammet. Helena Hervius Askling. 7. Svenska skolbarns hälsa i ett. Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera väg ledningsansvarig i skolans elevhälsa omfattar fyra dagar uppdelat på två delmoment. Vi har fyllt programmet med matnyttig juridik kring uppdraget, Socialstyrelsen - Handbok i patientsäkerhetsdialog, Socialstyrelsen - Handbok i Riskanalys och Händelseanalys, SKL Elevhälsa. I samverkan med andra instanser, personal, elever och föräldrar ska vi skapa goda lärandemiljöer som främjar en gynnsam utveckling för varje elev. Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen i Skara kommun har startat ett gemensamt arbete för barn och ungdomar som vi kallar Edvin sjukvården, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Mari a och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m., samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2015:6)

Vi erbjuder helhetslösningar för allt kopplat till elevhälsa och i mer än 20 år har vi tagit ansvaret för skolhälsovård på både på grundskole- och gymnasienivå. Tjänsterna formas efter varje skolas behov i enlighet med skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer Riktlinjer för elevhälsa ska skapa tydlighet avseende kompetens, ansvar och ansvarsfördelning samt säkerställa likvärdigt stöd till elever. Styrdokument för elevhälsa Sverige har förbundit sig att förverkliga FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Den definierar vilka rättigheter som ska gälla för alla barn. Socialstyrelsen konstaterar också att de psykiskt funktionshindrade fortfarande är en i stort sett bortglömd grupp. För stor skillnad Det är också alltför stor skillnad mellan de olika landstingen, konstaterar Socialstyrelsen

Socialstyrelsen. Hos Socialstyrelsen finns utbildningsmaterialet Det vi inte ser som riktar sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Det har tagits fram för bättre möten mellan personal och patienter med psykisk ohälsa Socialstyrelsens vårdgivarregister (SOSFS 2005:28). Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksam- som berör hälso- och sjukvårdens elevhälsa ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följ Skola och elevhälsa. Alla elever i skolan ska ha tillgång till en elevhälsa som kan ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Barn & unga, Vuxna & äldre. Sociala investeringar. Rätt insatser i rätt tid och på rätt nivå är ofta en bra investering för framtiden, både för individ, familj och samhälle stöd åt likvärdig elevhälsa av hög kvalitet. Gränsdragningar mellan huvudman och enhet . I arbetet med att utforma elevhälsans organisation i kommunen måste tydliga gränsdragningar göras mot 4 Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan , sid 40 Elevhälsa på Sandlyckeskolan Senast ändrad: 19 sep, 2018 Sandlyckeskolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator och lärare med specialpedagogisk kompetens

Publikationer - Socialstyrelsen

Leda elevhälsan i skolan - Skolverke

 1. Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens författningar relevanta för verksamheten. Vi styrs dessutom av dokumentet Vägledning för elevhälsan, skrivet av Socialstyrelsen och Skolverket. kompetensen i kommunens elevhälsa. Där finns också psykologisk, psykosocial
 2. Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling. Webbplatsen är en tjänst från Sveriges alla regioner och innehållet skrivs och granskas av professionen med stöd av Rikshandbokens.
 3. Socialstyrelsen har utvärderat endometriosvården i landet. Det visar sig att det finns stora brister och regionala skillnader, och behovet av ökad kunskap är stort. Exempelvis saknar flera kvinnokliniker rutiner för akut smärtbehandling. - Vi har velat skapa oss en mer heltäckande bild av hur det ut, det har inte gjorts tidigare
 4. Socialstyrelsen kritiserar Vellinge. för Socialstyrelsen vilka åtgärder som de ska vidta för att kommunen ska kunna erbjuda en fungerande elevhälsa
 5. Socialstyrelsen kommer inom några år att utvärdera vården av personer med endometrios på nytt och då följa upp resultatet från denna utvärdering. Socialstyrelsens utvärdering visar dock att medvetenheten om sjukdomen måste öka hos såväl personal inom elevhälsa och primärvård som inom specialistvård
 6. Socialstyrelsen konstaterar att det skett en del, - Det är en viktig satsning, där skolornas elevhälsa, kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvården samarbetar
Teamet - Kronan Konsult

Metodstöd för elevhälsa

Skolverkets och Socialstyrelsen gemensamma dokument Vägledning för elevhälsan (2016) beskriver att syftet med vägledningen är att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet. Ett gemensamt elevhälsoarbete är en tydlig framgångsfaktor för en likvärdig skola. Barn- oc Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, rekommendatione SOCIALSTYRELSEN. Konsultation med BVC och elevhälsa . När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation . kring barnets hälsa. Om det finns svårigheter inom något område är det viktigt at Elevhälsa Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ) Registret syftar till att utveckla och utvärdera kvaliteten på elevhälsans medicinska insatser, bedriva kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete lokalt och nationellt samt göra longitudinella och nationella jämförelser och elevhälsa är ett std i det arbetet. De f ljs upp och revideras regelbundet. Syfte . Syftet med riktlinjerna f r barn- och elevhälsa är att de ska vara till std f r rektorer och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet och bidra till att säkra alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur data som samlas in till EMQ [] Historisk nyhet! Nu visas onlinedata över barns psykosociala hälsa Elevhälsa och skolhälsovård Elevhälsan omfattar flera olika insatser för att stödja eleverna i deras lärande- och utvecklingsprocesser och ge dem möjlighet att uppnå läroplanens mål. Genom elevhälsan får eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagog Mer om elevhälsa . Vill du läsa mer om elevhälsa, ta del av våra informationssidor. Följ oss. Kontakta oss. Telefon: 010 473 50 00. Fax: 010 473 66 42. E-post: spsm@spsm.se.. Elevhälsans medicinska insats. Skolsköterska Kerstin Brunosson finns på Östra Karups skola på måndagar och tisdagar. Till skolsköterskan är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barn och ungdomars hälsa

Uppdrag ska förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso

 1. Socialstyrelsen (2004) anger att skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Socialstyrelsen belyser därtill i riktlinjerna för skolhälsovården (2004) att skolan är elevernas arbetsmiljö och anser att
 2. Kontakt elevhälsa. Vägledning för elevhälsan- socialstyrelsen. Publicerad 2016-03-23 kl 11:13. Sidansvarig: Anna Wulff. Uppdaterad 2020-06-22 kl 09:05. Bo Öppna
 3. Begreppet elevhälsa infördes i samband med en proposition (2001/02:14) från regeringen. Begreppet stärktes också i och med att den nya skollagen trädde i kraft 2011. Det var Elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) som lanserade begreppet elevhälsa. (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014)
 4. Om Centrala elevhälsan. Elevhälsans centrala enhet är en stöd- och konsultfunktion för lärare, skolledning och elevhälsans yrkesprofessioner: skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator, rektor
 5. Skolhälsovårdens roll . Den medicinska elevhälsan - Skolhälsovården - är elevernas företagshälsovård och ska som sådan främst arbeta förebyggande, vilket sker exempelvis genom våra kontinuerliga kontakter med eleverna, då vi bland annat kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn, hörsel samt att ryggen växer utan skoliostendens
 6. Det är huvudbudskapet i Socialstyrelsens förslag till reviderade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som nu skickas ut på remiss. I förslaget, som tar upp reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos, betonas något som finns med redan i riktlinjerna från 2012, nämligen att undvika åtgärden artroskopisk kirurgi vid artros i knät

Socialstyrelsen är kritisk till att skolan inte har gjort mer. Pojken hade under flera år berättat om mobbning och svårigheter hemma. Men att hans situation skulle ha utretts närmre framgår inte av någon dokumentation. Socialstyrelsen kritiserar också skolhälsovården, elevhälsan och socialtjänsten för att inte ha samverkat bättre Vägledningen har tagits fram för att ge stöd vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I publikationen beskriver vi allmänna principer vid vaccination samt ger råd om hur vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet kan planeras. Vägledningen vänder sig främst till personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och. Skola och elevhälsa. Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor. Men skolan eller skolmiljön kan i en del fall dessvärre även bidra till att barn och ungdomar mår dåligt eller blir sjuka Prioriteringar ingom elevhälsa vid Corona samt riktad information till barn och unga från Folkhälsomyndigheten, se länkar Elevhälsans medicinska insats, Nytt Nyhetsbrev nr 6 2020 Länkar att sprida vidare med information om Corona på olika språk samt lätt svensk Socialstyrelsen . Birgitta Hagström . 106 30 STOCKHOLM . socialstyrelsen@social styre l sen. se . Yttrande över Socialstyrelsens förslag till vägledning för elevhälsan . Inspektionen for vård och omsorg har beretts tillfälle att yttra sig över Socialstyrelsens

Inkludering/exkludering | Pearltrees

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

Elevhälsa. På Knutby skola har vi ett elevhälsoteam bestående av rektor, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog. Elevhälsans mål. (SHV 1998 kap 3-4, www.socialstyrelsen.se) samt på beprövad erfarenhet och lokalt fastställda riktlinjer Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn genomförde under våren 2018 en behovsinventering bland personal inom socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning. Resultatet visade bland annat att personal inom elevhälsan efterfrågade kunskap om asylprocessen och om olika aktörers ansvar vad gäller ensamkommande barn och unga De allra mest lästa artiklarna handlar om elevhälsa. Katarina Wedegren är rektor i grundskolan och ledamot i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. Hon är också styrelsens representant i ett arbete som leds av socialstyrelsen och som syftar till att ta fram en ny vägledning för elevhälsan Socialstyrelsens nationella Kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa med kunskap och material för arbetet med ensamkommande. Kontakt. Om du har juridiska frågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan du kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst

Stödmaterial elevhälsa - SPS

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se) pdf öppnas i nytt fönster. Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land. Fylls i av dig som är läkare och har en patient som vistas eller är bosatt i Sverige, men är försäkrad i ett EU/EES-land och blir sjuk i Sverige Skolverket/Socialstyrelsen (senaste versionen). Vägledning för elevhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. (elektronisk resurs) *litteratur från tidigare kurser Artiklar tillkommer vid kursstart Socialstyrelsens kunskapsöversikter (Socialstyrelsen 2013, 2014) tillsammans med konsensusdiskussioner ligger till grund för det nya barnhälsovårdsprogrammet. För mer information se referenser. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska vara vägledande för arbetet inom barnhälsovården

Elevhälsan | Uppdrag Psykisk HälsaSkolkuratorFilmade föreläsningar från konferenser & seminarierSusanne Rolfner Suvanto | Gothia Fortbildning

Enligt socialstyrelsen har cirka 10 procent av flickor, pojkar och unga män någon form av psykisk ohälsa. För unga kvinnor är motsvarande siffra 15 procent2. Data från elevhälsodatabasen ELSA gällande barnen i Värmland, visar att de flesta eleverna, 98 procent, uppger att de mår bra eller mycket bra varje dag eller oftast Den samlade evidensen av fler än 10 RCT visar att effekten av artroskopisk kirurgi inte är bättre än placebokirurgi eller icke-kirurgisk behandling, skriver Socialstyrelsen och SBU i denna gemensamma replik på ett debattinlägg i LT av Magnus Forssblad och medförfattare Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har också utvecklat en särskild webbutbildning för vårdpersonal om samtal om mat. Statistik och forskning säger samma sak, hälsa och livslängd blir bättre om matvanorna förbättras. Patienter och personal vill samtala om matvanor och verktygen finns på plats Socialstyrelsen är kunskapsmyndigheten inom socialtjänstens område och har i uppdrag att utveckla och sprida aktuell och ny kunskap om metoder och arbetssätt inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi är angelägna om att fokus i högre grad riktas på det förebyggande arbetet. Våra samarbeten med professionen, Skolverket, Polisen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra. För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Under relaterade länkar på denna sida finns ytterligare information på riksdagens respektive Socialstyrelsens webbplats Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer som regionerna ska anpassa vården efter. Sammantaget visar resultaten att såväl primärvård och elevhälsa som specialistvård behöver fortsätta se över och utveckla sitt arbete med stöd och vård till personer med endometrios, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell

 • Alice cooper new album 2017.
 • Kenways flotte app.
 • Party moers umgebung heute.
 • Jessie j price tag lyrics.
 • Hälsopedagogiska metoder.
 • Café blumen mainz.
 • East coast usa.
 • Norton antivirus free download 1 year.
 • Att göra i cannes.
 • Huskurer mot torra ögon.
 • Vad är demens 1177.
 • Hotell med jacuzzi på rummet västra götaland.
 • Lesung honorar mehrwertsteuer.
 • Karma sushi deal.
 • All inclusive egypten vattenland.
 • 100 code season 2.
 • Stränder perth.
 • Så välförtjänt.
 • Besiktiga dragkrok veteranbil.
 • Produktionsbolag göteborg film.
 • Perhentian besar.
 • Klorhexidin munskölj.
 • Värdera gamla böcker.
 • Multiplicera en hel kolumn i excel.
 • Sociala strukturer utifrån klass genus etnicitet kultur och religion.
 • Energimätare el.
 • Gav chauffeur.
 • Ippo hva.
 • Heilbronn musikkneipe.
 • Flóki whisky review.
 • Stjärnorna på slottet 2007.
 • Solugnar fakta.
 • Löwenbräu stockholm oktoberfest.
 • Energimätare el.
 • Uretrit symtom.
 • Vecka 22 2018 datum.
 • Nytt kylskåp stå.
 • Bocka rör vvs.
 • Vad vill euripides säga med medea.
 • Lchf pizzabotten.
 • Scheiden na je 60ste.