Home

Genomförandeplan lss lathund

Individuell genomförandeplan vid daglig verksamhet? TSC

LATHUND FÖR HANTERING AV GENOMFÖRANDEPLANER För Omsorgspersonal inom LSS. UPPLÄGG FÖR GENOMFÖRANDEPLAN •En genomförandeplan består av två delar. •1) Planering som omfattar förberedelser, mötestillfällen, uppföljning och reviderin TILLFÄLLIG LATHUND FÖR UPPRÄTTANDE AV GENOMFÖRANDEPLAN. Denna lathund gäller både LSS som SoL varför bilderna är från båda verksamheterna. Förfaringssättet är lika för båda lagrum. Lathunden ska endast användas på befintliga beslut som registrerats i Procapita, dvs. det beslut som överförs från Procapit

inklusive genomförandeplan - vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dnr: VON 2013/02727 003. 2 Innehållsförteckning 1. BILAGA 2: LATHUND OCH SAMTALSGUIDE VID UPPRÄTTAND Genomförandeplan - lathund, som ligger under genvägar i procapita, för att föra in genomförandeplanen i verksamhetssystemet. personal samt information från riskinventering SoL/LSS som påverkar vardagsstödet. Skriv även in om brukaren har skyddsåtgärder

1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress. Individuell plan enligt LSS Lathund för Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Autism- och Aspergerförbundet sammanställt för att underlätta för enskilda personer som vill upprätta en individuell plan (IP)

Kunskapsstöd och utbildningsmaterial i arbetet inom

Ska det alltid finnas en individuell genomförandeplan för en person som har daglig verksamhet enligt LSS? Ja, det ska finnas en individuell genomförandeplan som omfattar de aktiviteter som en person erbjuds i en LSS-verksamhet. Det finns möjlighet för den enskilde att avstå från att upprätta en genomförandeplan, men det är en rättighet att ha en [ LSS) • dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet (11 kap. 6 § SoL och 21 b LSS) • handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (11 kap. 5 § SoL, 21 a § LSS). 10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANE

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för SoL/LSS- insatser: Personlig omvårdnad morgon/ fm/ dag/ em/ kväll/ natt: 2Beskriv hur. 1, med vad och när. 3 den enskilde önskar ha hjälp och stöd med av- och påklädning, dusch, tandvård, hår-och nagelvård, sköta toalettbehov osv Dokumentation SoL och LSS 11 8. Genomförandeplan.. 14 9. Genomförandeplan enligt IBIC Under fliken Interna länkar har du genvägar till HSL-pärmen och Lathund för omvårdnadspersonal . 181115 Version 6 30 12. Avvikelse Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet - Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal Artikelnummer: 2015-12-3 Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Stöd i arbetet Lathund: Genomförandeplan utförare 2016-09-27 1. 5(9) Genomförandeplan För att skapa en genomförandeplan krävs att du först tagit emot en beställning samt bekräftat beställningen (se separat lathund Beställning). 1.1 Skapa genomförandeplan Underprocessteget Genomförandeplan finner du genom att först navigera di LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde

En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik Genomförandeplan. Välj frastext Upprättande av Genomförandeplan 7 (19) 1.4.1 Barnets bästa Både i SoL och LSS finns bestämmelser som reglerar att barnets bästa ska beaktas särskilt vid åtgärder som rör barn.1 Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn.2 Med barn avses personer under 18 år RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledar Det är viktigt att brukaren känner till att genomförandeplan och journalanteckningar skrivs (11 kp 6§ SoL, 21b LSS). Brukaren kan inte styra vad som skrivs i dokumentationen men det ska klart framgå om det finns en avvikande åsikt om en händelse. Hur går dokumentationen till Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur.

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

 1. Utgå från aktuell beställning och aktuell genomförandeplan och för en dialog med brukaren (se bilagorna 1-3). Uppdatera vid behov hur stödet ska utformas. Se även Genomförandeplan - lathund, som ligger under genvägar i procapita, för att föra in genomförandeplanen i verksamhetssystemet
 2. En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan. Du kan även själv säga till om att du vill ha en individuell plan
 3. Lathund: Utförarvy IBIC 2018-01-30 3. Genomförandeplan 8(24) 3.1 Skapa genomförandeplan 1. Klicka på Genomförande. 2. Klicka på Genomförandeplan. 3. Om du redan upprättat en tidigare genomförandeplan i denna process och vill skapa en ny klicka då på Lägg till, annars fortsätt från punkt 4 nedan. 4
 4. Lifecare är en det verksamhetssystem som används inom vård- och omsorg och LSS-omsorgen. Vissa funktioner och vissa verksamheter finns fortfarande kvar i Procapita, fråga din närmaste chef om du känner dig osäker på vilket system ni använder samt hur ni ska arbeta i dem

Autism- och Aspergerförbundet - Individuell pla

Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Genomförandeplan undantaget SoL.pdf: 1.5 MB 2019-06-20 08.12 manual-for-genomforandeplan-lss.pd LATHUND . Livsområden 1Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, ta reda på information -från andra eller söka själv, att fokusera uppmärksamt, att lösa problem och fatta beslut. 2Allmänna uppgifter och kra Genomförandeplan 141023 Genomförandeplan 141023 Genomförandeplan 141023 Genomförandeplan 141022 Genomförandeplan 14102 Genomförandeplan 14102 Genomförandeplan 14102 HemtjSnst 120626 - 140304 Amdsson MO + LSS 9 § 3 140904 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 131106- 12 150401 Anteckning Llppfölining Insats SSbonivS3( Utredning Detalj 5102

Lifecare för baspersonal inom bl

Intro till nya genomförandeplanen i Treserva Bakgrund En ny version av genomförandeplanen i Treserva släpptes så nära inpå driftstart av Treserva att den inte hann komma med i e-Learningen. Detta dokument har därför tagits fram för att fungera som ett komplement till dess vi kunnat anpassa utbildningen efter den nya genomförandeplanen (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande av en insats. I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser. SoL/LSS. Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och verkställighet. 200825 Manual generell för genomförandeplan Lifecare.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB) 200825 Manual löpande dokumentation i LifeCare.pdf (PDF-dokument, 744 kB

Vad är en genomförandeplan? I genomförandeplanen skriver personalen hur du ska få den hjälp du behöver. Du och personalen gör genomförandeplanen tillsammans. Din gode man eller någon i din familj kan vara med när ni gör genomförandeplanen. Vad är en levnadsberättelse? I en levnadsberättelse skriver du om dig själv och ditt liv upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal. Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i ProCapita ska användas LSS-beslut, men att det som skrivs in i planen kan bli det. Det är därför viktigt att begäran om en ny insats enligt LSS dokumenteras särskilt så att den kan behand formellt som en ansökan. 5. Uppföljning och omprövning mot den enskildes behov. I 10 § LSS sägs att Planen skall fortlöpande och minst en gång om året omprövas

Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i

Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg. Genomförandeplan - en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg, är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren Dokumentation SoL/LSS Här beskrivs syftet med den sociala dokumentationen, dokumentationsskyldigheten, kundens integritet och rättssäkerhet, dokumentationens omfattning, genomförandeaktens struktur och innehåll, struktur i upprättade handlingar, förvaring av handlingar samt journalanteckningar

Manualer och hjälp - Järfälla kommu

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, elle Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL Att som brukare få vara med och göra sin genomförandeplan och, i den mån man har för-måga, påverka vad som skrivs i den, ska vara utgångspunkten för allt arbete inom LSS-området. Där börjar självständighet i praktiken. I genomförandeplanen ska det sättas upp mål som berättar vad insatsen ska leda till och handla om 6 7. Sökordsträd SoL/LSS baserad utifrån SOSFS 2014:5 och ICF Nivå 1 Nivå 2 SoL/LSS Samtycke (Tillhör SOSFS 2014:5) Genomförandeplan

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförande genomförandeplanen, t ex insatser som inte blir utförda och varför Händelser av betydelse; händelser av betydelse för omsorgstagaren t ex upplevelser, synpunkter/klagomål, aktiviteter som inte finns med i genomförandeplanen, när genomförandeplanen har upprättats och följts upp, hur omsorgstagaren varit delaktig i arbete Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise När planen är skickad visas detta med datum och klockslag. 2.1.3 Upprätta flera genomförandeplaner Om man framöver skall upprätta fler genomförandeplaner, klickar man p Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / anteckningar i mötet med den enskilde Combine är en modern, webbaserad tjänst som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Socialtjänstlagens värden är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen

FYLLA I GENOMFÖRANDEPLAN ET Planering med individen i fokus Genomförandeplanen är det verktyg vi har inom vård och omsorgen för att planera och följa upp hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandet av stöd och hjälpinsatser ska dokumenteras, enligt LSS 10 § och 21 §. Utifrån ett gemensam

LATHUND - Region Gotlan

Beskrivnin Genomförandeplan samt SoL/LSS anteckningarna, journalanteckningar utgör den sociala dokumentationen för den enskilde i verkställigheten. Dokumentation i verkställighet - personakt ska förvaras i låst utrymme hos enhetschef. Omsorgspersonalens dokumentation sker genom journalanteckning - i handskrift för boende inom SoL/LSS Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten Genomförandeplanen Individuella genomförandeplaner ska alltid gö-ras för personer som har hjälp inom Enköpings kommuns äldre- och handikappomsorg. Undan-tag gäller för personer med kontaktperson, avlö-sare alternativt ledsagare enligt LSS. För dessa krävs endast en tidplan för insatserna. Det första planeringsmötet ska ske inom 1 Genomförandeplan - här skapar du genomförandeplanen. I denna ska en konkret beskrivning FH LSS m.m. Under mappen Mina enheter finns även mappen Ej aktuella - avslutas. I den mappen visas personer för vilka inga pågående insatser längre finns inom den aktuella utförarenheten och so

Safe-Doc Vi strävar efter att tillhandahålla produkter som håller en hög funktionell standard och i enlighet med Socialstyrelsens normer. Safe-Doc är den största produkten och vårt verksamhetssystem för frisk- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg, psykiatri samt individ och familjeomsorg för såväl privata som kommunala verksamheter.. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. För att du ska få insatser enligt LSS så behöver du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2018-05-14 INS 3.2A 1 (37) Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-733 08 17 • aldrenamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se -04-07 Instruktion till Genomförandewebben Treserv

Intro till nya genomförandeplanen i Treserv

Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart Vad är en genomförandeplan? I genomförandeplanen beskrivs hur du ska få den hjälp och det stöd du fått beviljad och vad du vill uppnå med hjälpen och stödet. Planen skrivs av personalen tillsammans med dig, eller med någon som du vill ska företräda dig, så att du har möjlighet att föra fram dina önskemål och synpunkter

Genomförandeplan Enhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas som svarar mot beslutet om bostad med särskild service för barn och ungdom och detaljerat beskriver hur insatsen ska genomföras. Genomförandeplan upprättas enligt framtagen mall. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas Socialtjänstlagens värde är styrande, den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. Inom lagrummen ÄHO/LSS hanterar Combine processer för äldreomsorgens ärenden som hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, färdtjänst och särskilt boende Här loggar du in på Kvalitetsfabriken. Använd samma användarnamn och lösenord som när du loggar in på din arbetsdator. Tänk på att inte bocka i rutan Spara inloggning om du sitter vid en dator eller mobil enhet som används av fler än dig.. Har du problem att logga in

Rutin: Dokumentatio

dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomfö-randeplan m.m.) som är knutna till den enskilde. Dokumentationen ska innehålla följande: Uppdrag, beslutsunderlag och beställning från beslutsfattande handläggare. Journalanteckningar. Genomförandeplan. Signeringslistor Lathund - utskrift journalanteckningar . Kunden har enbart SoL-anteckningar eller enbart LSS-anteckningar; Det går bra att trycka Fråga, och sedan fylla i Sökord 2 med exempelvis Genomförandeplan, för att få fram alla anteckningar under det sökordet. visibility 62 Visningar Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor . Oktober 2012 Emmaboda kommun PwC Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor 1 1.2 Metod och avgränsning LATHUND LSS-Myndighet Karin Fagerlund - VOF Upprättad 2020-11-09 . 1 Innehåll Nya ärende Inled utredning, LSS utredning Personuppgifter, kontrollera att allt stämmer Dokumentera utredning, Tydligt. Hänvisa till bifogat material, skriv inte av

Manualer — Vellinge Kommu

Planera - Skriv en Genomförandeplan a§ i LSS, vilken anger att genomförande av beslut om insatser som rör enskilda enligt lagen ska dokumenteras. Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och präglas av respekt för den enskilde enligt 3 kap 3§ SoL Inom LSS ingår gruppboenden, daglig verksamhet, skola samt olika insatser och stöd som en individ kan få. Att ha en bra överblick och ett enkelt sätt att journalföra inom alla de områden som LSS rör är av yttersta vikt för en aktör som verkar inom området så görs en hänvisning till genomförandeplanen. 2.2.1 Kvalitetskrav För att tillgodose den enskildes behov och önskningar ska den enskilde/legal företrädare vara delaktig i upprättandet av genomförandeplanen för hur insatsen ska utföras. • För varje person som har bistånd/insats ska det finnas en genomförandeplan LSS förutsätter att den enskilde och de närstående får uttömmande och väl anpassad information som underlag för sina ställningstaganden. En genomförandeplan beskriver hur insatsen ska ge det stöd som den enskilde har behov av. Planen ska också fungera som hjälp för hur personalen bör utföra arbetet

Nyckelord: Tydliggörande pedagogik, dialektisk pedagogik, LSS och delaktighet, LSS och samverkan, LSS och handlingsutrymme, LSS och genomförandeplaner, TEACCH. NVC . Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Riktlinjer LSS 1 1§ LSS Personkretsar sid 3 2 Vårdnadshavare 4 3 Sekretess 4 4 Hälso- sjukvårdsriktlinjer 4 5 Uppdrag och inriktning för verksamheten 5 6 Klagomål och synpunkter 5 7 Anmälan om missförhållanden 5 8 LSS handläggarens uppdrag 5 9 Rätten till insats 5 10 Överklagan 6 11 Verkställighet av beslut 7 12 Genomförandeplan insatserna enligt LSS som brukaren beviljats samt den hälso- och riktlinje för dokumentation inklusive den för genomförandeplan. Privata utförare har således ansvar för social dokumentation avseende den enskilde Lathundar gällande dokumentation finns i Treserva. Personakt, så kallad pappersakt, såväl som datajournal.

LSS kom 1994 men har blivit mera uttalad på min arbetsplats de senare åren, där av har mitt intresse växt fram för hur man får brukare som har en intellektuell funktionsnedsättning samt flerfunktionsnedsättningar att vara delaktiga i sin genomförandeplan IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen har haft samtal med den enskilde. Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. LATHUND MAGNA CURA Last modified by Planerar du att flytta till Stenungsund kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Stenungsunds kommun innan du flyttar hit. Ansökan om förhandsbesked behandlas av kommunen som om du redan var bosatt i kommunen. Relaterad information. LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrad LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan få ledsagarservice enligt LSS Därefter beskrivs hur insatsen ska utföras i den genomförandeplan som ska upprättas tillsammans med den enskilde och/eller dess företrädare

 • Labrador jakt.
 • Soptunna utomhus.
 • Husaberg parts.
 • School in usa.
 • Villaägarna bilförsäkring omdöme.
 • Vad är badsalt för drog.
 • Spinning efter förlossning.
 • Rodrigo alves instagram.
 • In den schuhen meiner schwester fernsehprogramm.
 • Biomassa djur.
 • Spanska ridskolan jerez.
 • Är skog en bra investering.
 • Jbl xtreme prisjakt.
 • Bruna skor passar till.
 • The jelly bean factory 36 gourmet flavours.
 • Best tools kap och gersåg reservdelar.
 • Best tools kap och gersåg reservdelar.
 • Aconit napel.
 • Historia om saxen.
 • Åsa rasmussen instagram.
 • Hyra lägenhet mallorca.
 • Beck gud är störst.
 • Hudoteket jönköping öppettider.
 • Körkort för vespa.
 • Maria fischer.
 • Kända finnar.
 • Influensa b 2018.
 • Sköta katt.
 • Wi resor vandring.
 • Pedagogisk grundsyn exempel.
 • Michael schumacher aktuell bilder.
 • Lönekontoret umeå kommun.
 • Gastric balloon sverige pris.
 • Tomt kungälv.
 • Drop in frisör stockholm city.
 • Gatupratare 70x100.
 • Bose founded in 1964.
 • Emma schweiger wohnort.
 • Ta bort program från launchpad mac.
 • Museum new york.
 • Hund wegen krankheit abzugeben.